Nou-pou.gr Site Title

Nou-Pou.gr: Το site που αγαπάει τα νότια προάστια

Nou-pou.gr Meta Description

Το site που ζει και αγαπάει τα νότια προάστια, φροντίζει να μαθαίνει, να γράφει και να μοιράζεται μαζί σας όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νότια πλευρά της πόλης. Ένα digital brand όχι μόνο για όσους είναι αλλά και για εκείνους που νιώθουν νότιοι.

Nou-pou.gr Test Results

nou-pou.gr Mobile Usability: 99/100

Quick overview:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.
The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.
The tap target <a href="#null" class="cc_btn cc_btn_accept_all">OK</a> is close to 1 other tap targets .
...

nou-pou.gr Mobile Speed: 50/100

Quick overview:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 446.4KiB (77% reduction).
Compressing https://www.nou-pou.gr/wp-content/themes/noupou/assets/css/style.css?v=1545097805&ver=4.9.8 could save 158.5KiB (84% reduction).
...
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.
None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.
Optimize CSS Delivery of the following:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:300i,400,700|Roboto:400,900&subset=greek
Reduce server response time
In our test, your server responded in 1.00 seconds.
There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their size by 56.8KiB (25% reduction).
Compressing https://www.nou-pou.gr/wp-content/uploads/2018/11/george-pyrpasopoulos-3.jpg could save 14KiB (26% reduction).
...
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:
https://www.nou-pou.gr/wp-content/themes/noupou/assets/fonts/PFCentroSlabPro-Bold.woff (expiration not specified)
...
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify CSS for the following resources to reduce their size by 49.6KiB (25% reduction).
Minifying https://www.nou-pou.gr/wp-content/themes/noupou/assets/css/style.css?v=1545097805&ver=4.9.8 could save 46.6KiB (25% reduction).
...
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 22.5KiB (24% reduction).
Minifying https://www.nou-pou.gr/wp-content/themes/noupou/assets/js/scripts.js?v=1545097805&ver=4.9.8 could save 8.5KiB (18% reduction).
...
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify HTML for the following resources to reduce their size by 20.6KiB (17% reduction).
Minifying https://www.nou-pou.gr/ could save 20.6KiB (17% reduction).

Similar tests
www.nou-pou.com
www.nou-pou.net
www.nou-pou.org
www.nou-pou.info
www.nou-pou.biz
www.nou-pou.us
www.nou-pou.mobi
www.ou-pou.gr
www.nou-pou.gr
www.bou-pou.gr
www.nbou-pou.gr
www.bnou-pou.gr
www.hou-pou.gr
www.nhou-pou.gr
www.hnou-pou.gr
www.jou-pou.gr
www.njou-pou.gr
www.jnou-pou.gr
www.mou-pou.gr
www.nmou-pou.gr
www.mnou-pou.gr
www.nu-pou.gr
www.niu-pou.gr
www.noiu-pou.gr
www.niou-pou.gr
www.nku-pou.gr
www.noku-pou.gr
www.nkou-pou.gr
www.nlu-pou.gr
www.nolu-pou.gr
www.nlou-pou.gr
www.npu-pou.gr
www.nopu-pou.gr
www.npou-pou.gr
www.no-pou.gr
www.noy-pou.gr
www.nouy-pou.gr
www.noyu-pou.gr
www.noh-pou.gr
www.nouh-pou.gr
www.nohu-pou.gr
www.noj-pou.gr
www.nouj-pou.gr
www.noju-pou.gr
www.noi-pou.gr
www.noui-pou.gr
www.noupou.gr
www.nou-ou.gr
www.nou-oou.gr
www.nou-poou.gr
www.nou-opou.gr
www.nou-lou.gr
www.nou-plou.gr
www.nou-lpou.gr
www.nou-pu.gr
www.nou-piu.gr
www.nou-poiu.gr
www.nou-piou.gr
www.nou-pku.gr
www.nou-poku.gr
www.nou-pkou.gr
www.nou-plu.gr
www.nou-polu.gr
www.nou-ppu.gr
www.nou-popu.gr
www.nou-ppou.gr
www.nou-po.gr
www.nou-poy.gr
www.nou-pouy.gr
www.nou-poyu.gr
www.nou-poh.gr
www.nou-pouh.gr
www.nou-pohu.gr
www.nou-poj.gr
www.nou-pouj.gr
www.nou-poju.gr
www.nou-poi.gr
www.nou-poui.gr
Last Tested:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Got it.