Blognews.am Site Title

BlogNews.am - Բլոգոլորտի քո ուղեցույցը

Blognews.am Meta Description

BlogNews.am-ում ներկայացված են հայտնի և սկսնակ բլոգերների, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի ակտիվ օգտատերերի ամենասուր գրառումները հանրության հետաքրքրության շրջանակներում գտնվող բոլոր թեմաներով

Blognews.am Test Results

Blognews.am Mobile Usability: 64/100

Quick overview:
Use legible font sizes
The following text on your page renders in a way that may be difficult for some of your visitors to read. Use legible font sizes to provide a better user experience.
The following text fragments have a small font size. Increase the font size to make them more legible.
Հայերեն renders only 4 pixels tall (13 CSS pixels).
...
Configure the viewport
Your page does not have a viewport specified. This causes mobile devices to render your page as it would appear on a desktop browser, scaling it down to fit on a mobile screen. Configure a viewport to allow your page to render properly on all devices.
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.
The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.
The tap target <div class="gotop"> is close to 9 other tap targets.
...

Blognews.am Mobile Speed: 54/100

Quick overview:
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 4 blocking script resources and 2 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.
Remove render-blocking JavaScript:
http://blognews.am/includes/js/1adfox.asyn.code.ver3.js
...
Optimize CSS Delivery of the following:
http://blognews.am/includes/css/1style.css
...
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their size by 150KiB (14% reduction).
Losslessly compressing http://blognews.am/static/soc/24/blognews.png could save 14.8KiB (96% reduction).
...
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:
http://www.currency.am/Content/Api%20Themes/ApiTableLargeLight.css (expiration not specified)
...
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 35.5KiB (17% reduction).
Minifying http://www.currency.am/Scripts/jquery-1.5.1.js could save 27KiB (45% reduction) after compression.
...
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 14.5KiB (76% reduction).
Compressing http://www.currency.am/api/rendertable?lang=en&mode=large&colorscheme=light could save 6.3KiB (83% reduction).
...
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify HTML for the following resources to reduce their size by 3.2KiB (29% reduction).
Minifying http://www.currency.am/api/rendertable?lang=en&mode=large&colorscheme=light could save 2.6KiB (36% reduction).
...

Similar tests
www.blognews.com
www.blognews.net
www.blognews.org
www.blognews.info
www.blognews.biz
www.blognews.us
www.blognews.mobi
www.lognews.am
www.blognews.am
www.vlognews.am
www.bvlognews.am
www.vblognews.am
www.glognews.am
www.bglognews.am
www.gblognews.am
www.hlognews.am
www.bhlognews.am
www.hblognews.am
www.nlognews.am
www.bnlognews.am
www.nblognews.am
www.bognews.am
www.bpognews.am
www.blpognews.am
www.bplognews.am
www.boognews.am
www.bloognews.am
www.bolognews.am
www.bkognews.am
www.blkognews.am
www.bklognews.am
www.blgnews.am
www.blignews.am
www.bloignews.am
www.bliognews.am
www.blkgnews.am
www.blokgnews.am
www.bllgnews.am
www.blolgnews.am
www.bllognews.am
www.blpgnews.am
www.blopgnews.am
www.blonews.am
www.blofnews.am
www.blogfnews.am
www.blofgnews.am
www.blovnews.am
www.blogvnews.am
www.blovgnews.am
www.blotnews.am
www.blogtnews.am
www.blotgnews.am
www.blobnews.am
www.blogbnews.am
www.blobgnews.am
www.bloynews.am
www.blogynews.am
www.bloygnews.am
www.blohnews.am
www.bloghnews.am
www.blohgnews.am
www.blogews.am
www.blogbews.am
www.blognbews.am
www.bloghews.am
www.blognhews.am
www.blogjews.am
www.blognjews.am
www.blogjnews.am
www.blogmews.am
www.blognmews.am
www.blogmnews.am
www.blognws.am
www.blognwws.am
www.blognewws.am
www.blognwews.am
www.blognsws.am
www.blognesws.am
www.blognsews.am
www.blogndws.am
www.blognedws.am
www.blogndews.am
www.blognrws.am
www.blognerws.am
www.blognrews.am
www.blognes.am
www.blogneqs.am
www.blognewqs.am
www.blogneqws.am
www.blogneas.am
www.blognewas.am
www.blogneaws.am
www.blogness.am
www.blognewss.am
www.blognees.am
www.blognewes.am
www.blogneews.am
www.blognew.am
www.blogneww.am
www.blognewsw.am
www.blognewe.am
www.blognewse.am
www.blognewd.am
www.blognewsd.am
www.blognewds.am
www.blognewz.am
www.blognewsz.am
www.blognewzs.am
www.blognewx.am
www.blognewsx.am
www.blognewxs.am
www.blognewa.am
www.blognewsa.am
Last Tested:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Got it.